Pažnja, razumjevanje, sigurnost i njega

O NAMA

OSNIVAČ: Vlada Republike Srpske ( odluka br: 02/1-020-105/05 od 03.02.2005 godine)

Zgrada i zemljište: površina zgrade 5.692 m² ( stambeno poslovi prostor iznosi
4.824 m², magacinski prostor i garaže 8.068 m²)
Površina pripadajućeg zemljišta Doma je 13.557m²

Zgrada i pripadajuće zemljište je u vlasništvu Republike Srpske1/1

Zgrada Doma je sagrađena 1976 godine, a dograđena i djelimično obnovljena 1990 godine.
Obzirom da je Dom od 1992-2005 godine bio u funkciji kolektivnog centra, kao i pružanja usluga drugim institucijama, javlja se realna potreba za adaptacijom i sanacijom određenih prostora, a što će u skorom narednom periodu biti obavljeno kroz planirane radove i rekonstrukciju.

Statutom JU Dom penzionera u Trebinju, djelatnost Doma je određena na način da Dom svojim korisnicima obezbjeđuje stanovanje, ishranu, grijanje, njegu, zdravstvenu zaštitu, kulturno- zabavne i okupacione aktivnosti, usluge socijalnog staranja i druge pogodnosti, a sve zavisno od potreba, sposobnosti i interesovanja korisnika.

Svakom našem korisniku obezbjeđujemo profesionalan odnos zaposlenih, a kroz potpuno uvažavanje posebnosti, stavova, potreba i trenutnih mogućnosti starih ljudi.
Navedena opredjeljenjost nosi individualni pristup korisnicima, ali uz naglašenu rješenost, usmjerenu prema timskoj orjentaciji u radu.

Dom je od osnivanja, a tako je i danas, funkcionisao kao stabilna i samoodrživa ustanova u okviru koje su stvoreni uslovi za dostojan život čovjeka .Otvorena su nova radna mjesta koja pored profesionalnog i stručnog odnosa naših radnika ima naglašenu crtu entuzijazma, posvećenosti i ljubaznosti u odnosu prema starim ljudima, što rezultira ostvarenju korektnog, obostrano zadovoljavajućeg stanja, čime smo postali dobar primjer poželjnog i samoodrživog projekta.

Obzirom na sve bolji i organizovaniji način pružanja svih usluga našim korisnicima, a u skladu sa spoznajom i opredjeljenjem da uvažimo posebnost svakog čovjeka, u našem Domu je konstantno prisutna veća potražnja za smještajem od trenutno raspoloživog kapaciteta.
Кao što smo već napomenuli predstojećom adaptacijom Doma proširićemo smještajni kapacitet na 150 ležajeva , poboljšati i unaprijediti lepezu naših usluga, te zaposliti određeni broj novih radnika.

U okviru socijalno-zdravstvene zaštite naših korisnika, provodimo određene aktivnosti i u potpunosti ih izvršavamo, a to su:

– snimanje stanja svakog korisnika u pravcu njegovog socijalno-zdravstvenog
statusa, odnosno psihofizičkih mogućnosti istih.

– rad socijalno- zdravstvene službe je organizovan tako da naši korisnici bilo
kao pojedinci ili u grupi imaju punu pažnju i stručni nadzor u toku 24h.

– organizovani sadržaji su prilagođeni potrebama i interesovanjima naših
korisnika,a sve u skladu sa njihovim psihofizičkim mogućnostima i željama.

ORGANIZACIJA RADA:

Dom je organizovan na način da njegova stručna služba ima sledeće organizacione dijelove:

1. služba direktora
2. služba za pravne, opšte i kadrovske poslove
3. socijalno-zdravstvena služba
4. služba računovodstveno –finansijskih poslova
5. služba pružanja usluga ishrane korisnicima

Opredjeljenje menadžmenta Doma je stvaranje što boljih uslova za život i funkcionisanje naših korisnika, te racionalna upotreba svih raspoloživih resursa sa ciljem stabilnosti, rentabilnosti i samoodrživosti.
Planski zadaci Doma u domenu neposredne zaštite korisnika provode se na sledeći način:

– socijalno-zaštitna djelatnost
– zdravstvena zaštita
– kulturno-zabavne aktivnosti

Želimo istaći da JU Dom penzionera u Trebinju održava i uspostavlja komunikacije sa različitim društvenim i privrednim subjektima, a posebno sa:
Vladom Republike Srpske i resornim Ministarstvom rada i boračko invalidske zaštite, lokalnom zajednicom našeg Grada, opštinama u okruženju, međunarodnim organizacijama i nevladinim sektorom.

Sve do sada navedeno i ono što želimo i hoćemo unaprijediti, usmjerava nas prema određenim mjerljivim vrijednostima, koje će proizvesti željene rezultate.

Navešćemo samo neke od najvažnijih:

1. poboljšanje sveopštih uslova iz domena usluga koje nudimo i pružamo našim
korisnicima.

2. praćenje svih radnih učinaka,odnosno izvršenja zaduženih poslova naših
radnika, sa ciljem povećanja unutrašnjih standarda kao osnove uvođenja
referenci i ljestvice kvaliteta prema Evropskim standardima – e qualin na
osnovu samoprocjene.
Кvalitet pružanja usluga, dalji napredak i razvoj Doma u svi sferama njegovog
djelovanja povećava naš ugled i konkurentnost u odnosu na druge ustanove,
sličnog ili istog tipa, a na osnovu analiza i poređenja rezultata.

3. krajnji cilj svega ovoga je veće poštovanje starih ljudi kroz konstantnu
opredjeljenost i čvrstu riješenost ka poboljšanju i prilagođavanju pružanja
usluga svakom krisniku, što će proizvesti stavljanje istih u samo središte
zbivanja i ukupnog poslovanja Doma.

JU DOM PENZIONERA U TREBINJU

* PAŽNJA, RAZUMJEVANJE, SIGURNOST I NJEGA *

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close